πιστοποίηση ποιότητας

Πιστοποιημένα αδρανή υλικά

Η ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ πιστοποίησε τα παραγώμενα αδρανή υλικά, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο πιστοποίησης Lloyd's Register σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα EN 12620:2002/A1:2008, EN 13242:2002/A1:2007 &
EN 13043:2002/AC:2004 και την Κοινοτική οδηγία Προιόντων Δομικών Κατασκευών 305/2011/ΕΚ. Όλα τα παραγώμενα αδρανή υλικά της εταιρείας μας φέρουν την Ευρωπαική σήμανση CE.Αδρανή για σκυρόδεμα, κονίαμα και ένεμα (Άμμος)

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες

Αδρανή για σκυρόδεμα, κονίαμα και ένεμα (Γαρμπίλι)

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες

Αδρανή για σκυρόδεμα, κονίαμα και ένεμα (Χαλίκι)

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες

Αδρανή υλικά σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένα για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία -
3Α Οδοποιίας

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων (Άμμος)

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων (Γαρμπίλι)

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων (Χαλίκι)

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες

Σκύρο Οδοποιίας

Κάντε κλίκ στην εικόνα αριστερά για περισσότερες πληροφορίες